De CumuluZ-coalitie

Wij vinden dat databeschikbaarheid een publieke functie is, die in publieke handen moet zijn. Als zorgkoepels bundelen we daarom onze krachten in de CumuluZ-coalitie. Samen bouwen we aan één publieke data-infrastructuur, ván de zorg en vóór de zorg. Op die manier creëren we een gelijk speelveld voor nieuwe IT-toepassingen die bijdragen aan toekomstbestendige zorg. Open, transparant, veilig en privacyvriendelijk.

De CumuluZ-coalitie bestaat op dit moment uit de NFU, de NVZ, mProve en Santeon. Deze coalitie hopen we uit te breiden naar de eerste lijn, VVT en GGZ, want CulumuZ biedt een data-infrastructuur voor het gehele zorgdomein. Uiteindelijk willen we ook het publiek en sociale domein verbinden voor preventie en populatiemanagement.

De zorg verandert en dit vraagt om een andere zorginfrastructuur

Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen resulteren in een stijging van de zorgvraag en zorgkosten. De focus van IT in de zorg moet daarom veel meer gericht zijn op zorglastreductie en het verhogen van de doelmatigheid. Dit vraagt om een andere doelarchitectuur, die zich richt op het delen van relevante zorgdata. Met CumuluZ werken we toe naar:

Patiënt centraal

Van zorgverlener-
georiënteerd naar
patiënt-georiënteerd.

Netwerkzorg

Van verwijzen en
terugverwijzen naar
multidisciplinair
samenwerken.

Samen beslissen

Van standaard
behandeltrajecten
naar gepersonaliseerde
zorg.

Hybride zorg

Van behandeling in
een zorginstelling naar
behandeling in de
instelling én op afstand.

Niet uitwisselen maar delen

Van document-based uitwisselen (klinische samenvatting) naar real-time delen van gestructureerde
data (actuele situatie).

Zorglastreductie & preventie

Verhogen arbeidsproductiviteit
door het delen van data en van patiënten genezen naar het
voorkomen van ziekte (preventie).

Op ieder moment toegang tot de juiste zorgdata

De zorg ontwikkelt zich sterk op het gebied van thuiszorg, netwerkzorg, samen beslissen, AI en wetenschappelijk onderzoek, waardoor de behoefte aan databeschikbaarheid sterk groeit. CumuluZ is een antwoord op deze veranderingen in de gezondheidszorg. Het CumuluZ-platform zorgt ervoor dat benodigde gezondheidsdata systeemonafhankelijk beschikbaar is voor zorgverlener en patiënt. Voor het verlenen van zorg. Maar ook – op geanonimiseerde of gepseudonimiseerde basis - voor medisch wetenschappelijk onderzoek en kwaliteitsregistraties. CumuluZ voegt twee belangrijke aspecten toe aan het huidige informatiestelsel voor de zorg:

Datasysteemonafhankelijk

Alle gezondheidsdata moeten toekomstbestendig worden opgeslagen op basis van een leverancier-onafhankelijk gemeenschappelijk en goed beheerd open datamodel. De databeschikbaarheid wordt gewaarborgd met open API’s.

Een platform voor kennisdeling

In de CumuluZ-architectuur wordt kennis verpakt en gedeeld via algoritmes, medische beslissingsondersteuning en apps voor zorgaanbieders en patiënten. Het CumuluZ-platform voorziet in de databeschikbaarheid voor deze toepassingen. De ontsluiting vindt plaats via API’s die als open innovatie worden ontwikkeld, zodat zowel zorgaanbieders als commerciële aanbieders hier zorg-IT toepassingen op kunnen ontwikkelen.

Gegevens zijn voor het leven,
niet slechts voor één systeem

Met CumuluZ dagen we de status quo uit. Gezondheidsdata die nu versnipperd worden vastgelegd in een groot aantal EPD-systemen, ontsluiten we straks vanuit één data-infrastructuur. Zo komen de relevante data van iedere patiënt in Nederland beschikbaar op het moment dat de zorgverlener deze data nodig heeft. Vanuit de data-infrastructuur worden de data beschikbaar gemaakt voor zorgtoepassingen, zoals een zorgviewer met data vanuit verschillende bronnen, thuismonitoring, samen beslissen.

Het hart van de datahubs wordt gevormd door een open gemeenschappelijk datamodel waarop de zorgkoepels en overheden gezamenlijk een nauwgezette governance voeren. Dit vullen we in met public cloud-technologie en internationale standaarden voor dataopslag en -uitwisseling, zoals open EHR, FHIR en OMOP CDM. Op die manier worden gezondheidsdata toekomstbestendig vastgelegd en databeschikbaarheid gegarandeerd. Hierdoor neemt de afhankelijkheid af van  zorg-IT leveranciers. Zo krijgen patiënten en zorgverleners weer zelf de regie over het gebruik van gezondheidsdata en zijn gewenste zorginnovaties sneller door te voeren.

Uw data zijn veilig

De CumuluZ-coalitie heeft de ambitie om gezamenlijk met een brede vertegenwoordiging van zorgaanbieders een data-infrastructuur voor de zorg te realiseren waarbij de data onder verantwoordelijkheid blijven van de zorgaanbieder. Patiënten krijgen de mogelijkheid om zelf te bepalen met wie hun data wordt gedeeld op basis van de centrale online toestemmingsvoorziening MITZ. Hierin kunnen patiënten aangeven of hun data alleen gebruikt mag worden voor het verlenen van zorg of ook (geanonimiseerd) beschikbaar is voor medisch wetenschappelijk onderzoek.

De CumuluZ implementatiestrategie

Het CumuluZ platform wordt op een Agile Scrum manier ontwikkeld, startend vanuit een aantal proeftuinprojecten. Op basis van deze projecten worden keuzes gemaakt over de infrastructuur en de eerste gebruikstoepassingen. De ontwerpkeuzes over de gebruikte codestelsels, classificaties, terminologiestandaarden, informatiestandaarden en structuur- en communicatiestandaarden worden uniform toegepast in alle CumuluZ-proeftuinen.
 • (Sector)breed draagvlak CumuluZ visie
 • Initiatief opzet en afgesteming met Health-RI
 • Eigenaarschap en aansturing
 • Initiële en structurele financiering
 • Start CumuluZ initiatief
 • Ontwerpkeuzes op basis van proeftuinen
 • Eerste gebruikstoepassingen
 • Marktconsultatie en inkooptraject
 • Keuze technologiepartners en oplossingen
 • Inrichting datahub infrastructuur
 • Ontwikkel en beheerorganisatie
 • Uitbreiden gebruikstoepassingen in enkele koploper-regio's
 • Opzetten CumuluZ-community voor verder ontwikkelen zorgplatform
 • Datahub infrastructuur landelijk dekkend
 • Ontsluiten zoveel mogelijk gezondheidsdata van groeiend aantal zorginstellingen
 • Landelijke DVZA voor PGO's
 • Realiseren landelijke use case (bijv. kinderoncologie)
 • Rijk app-ecosysteem
 • Algoritme managementsysteem
 • Cloud decision support engine
 • Data diensten voor afgeleid gebruik (kwaliteitsregisters en onderzoek)
 • Workflow ondersteuning voor data-pipelines

Meer weten over CumuluZ?

CumuluZ-werkgroep

Dirk Schraven, lid Raad van Bestuur Erasmus MC en vertegenwoordiger NFU binnen CumuluZ
Susanne van Vegten, lid Raad van bestuur Revalidatiecentrum Meren en vertegenwoordiger NVZ
Arjo Boendermaker, kwartiermaker CumuluZ vanuit de NFU
Renske Veenstra, kwartiermaker CumuluZ vanuit NVZ en Santeon
Michel Hofman, kwartiermaker CumuluZ vanuit NVZ en mProve
Ruud Bongers, architect UMC Utrecht en lead architect CumuluZ
Jan-Joost van Walsum, architect CumuluZ en enterprise architect UMC Groningen
Aart-Jan Boor, lead enterprise architect Erasmus MC en architect CumuluZ

Downloads

De CumuluZ-doelarchitectuur biedt diensten voor netwerkzorg, gepersonaliseerde zorg, medische beslissingsondersteuning, AI, preventie en populatiemanagement. Meer weten?

Download hier aanvullende informatie.

Contact

CumuluZ is een initiatief van de zeven Nederlandse umc’s, verenigd in de NFU. Voor vragen of suggesties, neem contact met ons op.

Bedankt voor je bericht! Er wordt zo snel mogelijk contact met je opgenomen.
Oeps! Er ging iets mis met het invullen van het formulier.